Програм неговања здравља

Програм неговања здравља ученика се остварује кроз све разреде, имајући у виду развојне потребе ученика. Садржаји, као и начин рада су прилагођени узрасту ученика. Основни циљеви овог програма су мотивисање ученика за здрав стил живота, њихово оспособљавање да бирају облике понашања који позитивно утичу на здравље, стицање знања и формирање ставова у складу са принципима здравог живота. Радионице и предавања се реализују кроз 4 модула: Живети здраво обухвата садржаје који се односе на: правилну исхрану, личну хигијену, физичку активност, ментално здравље. Превенција насилничког понашања обухвата садржаје који се односе на: стицање знања и вештина које доприносе мирном решавању сукоба; развијању осећаја повезаности и међусобног поштовања и емпатије; развијању комуникацијских вештина; безбедну употребу друштвених мрежа. Превенција зависности обухвата садржаје који се односе на: превенцију пушења, коришћење алкохола и злоупотребу дроге, превенцију коцкања и клађења, као и превенцију зависности од интернета. Полна/родна равноправност и пубертет обухвата садржаје који се односе на: развијање одговорног односа према сопственом телу, уочавање полних/родних стереотипа и важности полне/родне равноправности, упознавање са карактеристикама пубертета и промена које он носи. За реализацију програма задужен је тим на нивоу школе који чине: наставници разредне наставе, одељењске старешине, психолог и педагог, а такође су укључени и спољни сарадници, односно стручњаци из појединих области, који на нивоу школе држе предавања за ученике и запослене. Садржаји програма се остварују на часовима одељењског старешине, као и на посебним часовима, организованим након завршетка редовне наставе. Ради разноврсности и што боље информисаности ученика, организована су и предавања лекара, хомеопата, представника Министарства унутрашњих послова, чланова различитих удружења која се баве питањима од значаја за физичко и ментално здравље ученика.

Понедељак, 13.15-14.00

Уметност

Језик

Вијуге