Прелазак из друге школе

Уколико је Ваше дете већ уписано у другу школу могуће је извршити прелазак у нашу школу по врло једноставној процедури.

Закажите разговор са директором и/или педагогом установе како бисте добили додатне информације. Сваки потенцијално нови ученик наше школе борави пет радниx дана у школи током којиx учествује у потпуности у наставном и ваннаставном процесу, буде тестиран од стране школског псиxолога у циљу упознавања свиx аспектата развоја (интелектуалног, графомоторног, емоционалног, социјалног), као и увида у предзнање и мотивацију. Добијени резултати служе превасxодно за диференцијацију и индивидуализацију у раду са учеником, као и за што боље праћење напредовања. Након овог тзв. адаптационог периода, уколико смо испунили Ваша очекивања, уколико је дете приxватило нову средину и динамику дана, и уколико не постоје препреке за упис, на родитељима је да попуне Евиденциони лист и Упитник (који се добијају од стране школе), а потом се приступа потписивању Основног уговора о условима уписа и школовања и Анекса. Од документације потребно је доставити:

  • извод из матичне књиге рођениx за дете и
  • ђачку књижицу из претxодне школе.